Významný dar od společnosti Kayaku Safety Systems Europe přibližuje spolek NA CESTĚ k cílové částce na rekonstrukci budovy

V lednu letošního roku byly vyhlášeny konkrétní podmínky dotačního programu Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence. Do tohoto programu bude spolek NA CESTĚ podávat žádost o dotaci. Platné podmínky dotace snižují výši naší spoluúčasti na 312 tis. Kč. Zároveň jsme od společnosti Kayaku Safety Systems Europe dostali dar na rekonstrukci ve výši 100 tis. Kč. 

 

Dotační výzvy v minulosti vždy vyžadovaly spolufinancování od příjemce dotace. Očekávali jsme, že budeme muset získat cca 1,5 milionu Kč na spoluúčast na stavebních nákladech a na úroky z úvěru, kterým uhradíme rekonstrukci, abychom mohli dotaci načerpat.

 

Aktuální výzva však přinesla jiné, pro nás významně výhodnější podmínky. Dotace aktuálně může pokrýt až 100 % způsobilých výdajů. A navíc poskytovatel dotace bude nově hradit faktury průběžně, takže odpadá nutnost pokrýt všechny náklady a dokončit stavbu, než lze dotační prostředky čerpat.

 

Předpokládáme, že všechna kritéria pro dotaci splníme. Může se však stát, že dotace na rekonstrukci, tak jak ji zamýšlíme podat, bude krácena. 

 

Pokud získáme dotaci v plné výši, zbude podle našeho finančního plánu 312 tis. Kč nezpůsobilých výdajů. Jedná se o náklady, které jsou v dotačním programu vyloučeny, ale budou nutné pro provedení rekonstrukce. Největší z nich pak bude geologický průzkum za 72 tis. Kč. Svah k Bečvě se trhá a kritickou situaci musíme řešit spolu s rekonstrukcí. Svah a dolní část zahrady bude patrně vyžadovat opatření na zajištění stability, jejichž rozsah určí geolog.

 

Tyto nezpůsobilé náklady pokryjeme z výtěžku vánočního fundraisingu a z darů fyzických osob a firem. Poslední a největší příspěvek ve výši 100.000 Kč nám darovala vsetínská společnost Kayaku Safety Systems Europe. Tato společnost patří mezi naše dlouhodobé podporovatele. Velice oceňujeme její dar, který nám pokryje třetinu našich výdajů s rekonstrukcí.

 

Na transparentním účtu pro rekonstrukci 2202714473/2010 je po připsání daru od Kayaku Safety Systems Europe částka 228 tis. Kč. Na pokrytí nezpůsobilých výdajů, o nichž v tuto chvíli víme, tedy potřebujeme dalších 84 tis. Kč. Tyto prostředky se budeme snažit získat prostřednictvím našich fundraisingových akcí.

 

Dále probíhá příprava žádosti o dotaci. Na ní aktuálně spolupracujeme s naším dotačním poradcem. O vyhodnocení dotace vydáme další tiskovou zprávu.

 

Pro další informace kontaktujte:

 

Ing. Tomáš Hurta                                       Mgr. Michal Nosek

Předseda spolku                                         Fundraiser

tomas.hurta@jsmenaceste.cz                       michal.nosek@jsmenaceste.cz

737263904                                               603148091