Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum Archa

(Registrační číslo: 8709161) Sociální služba dle zákona 108 / 2006 Sb. o sociálních službách - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, § 62

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum Archa, které provozuje NA CESTĚ, z. s., je poskytovat mladým lidem bezpečné prostředí, podporu, prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich osobnosti.

Cíl

Vytvořit bezpečné prostředí pro mládež ve Vsetíně a nejbližším okolí a veškerou činností přispět ke zdravému vývoji osobnosti mladého člověka.

Dílčí cíle

 • nabízet zázemí pro smysluplné využití volného času
 • poskytovat informace, pomoc a podporu
 • zprostředkovávat další potřebné služby
 • motivovat ke změně postojů
 • nabízet a předávat pozitivní hodnoty

Cílová skupina

Služba je určena mladému člověku ve věku 13 až 26 let žijícímu ve Vsetíně a blízkém okolí, který:

 • vede rizikový způsob života nebo je tímto způsobem ohrožen (ohrožení zejména v důsledku zneužívání návykových látek, konfliktu se zákonem a špatně nebo nedostatečně fungujících rodinných a sociálních vztahů)
 • ocitá se v obtížných životních situacích jež ohrožují jeho vztahy, zdraví nebo uplatnění ve společnosti
 • hledá prostor pro trávení svého volného času nebo realizaci vlastních aktivit

Principy Práce

Nízkoprahovost - NZDM Centrum Archa realizuje službu tak, aby byla umožněna její maximální dostupnost všem, kteří o ni projeví zájem. To znamená, že jsou aktivně odstraňovány časové, prostorové, finanční a psychické či psychosociální bariéry, které mohou uživatelům znesnadnit přístup ke službě. Prakticky to znamená následující:

 • Zájemci i uživatelé služby mohou využívat službu kdykoli během dané otevírací doby zařízení a mohou využívat prostory i vybavení dle svého uvážení v rámci vnitřních pravidel NZDM.
 • Pro využívání služby není podmínkou jakékoli členství nebo registrace spojená se zaplacením poplatku. Služba (vyjma jednorázových předem stanovených fakultativních aktivit) je poskytována bezúplatně.
 • Nezanedbatelnou součástí principu „nízkoprahovosti“ je možnost využívat služeb anonymně (bez uvedení jména, příjmení a ostatních osobních údajů).

Pracovníci NZDM Centrum Archa realizují službu v souladu s obecnými Principy práce NA CESTĚ, z. s., kdy přijímají jako závazné kriterium své práce a chování i jednání na pracovišti především biblické principy. Rovněž se hlásí k etickému kodexu sociálních pracovníků ČR.

Forma služby

ambulantní

Kapacita

30 osob

Financování služby

V roce 2024 je služba financována formou finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a finanční podporou z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje, dále dotací z rozpočtu Města Vsetín a města Valašské Meziříčí a dary právnických i fyzických osob.